Навчально-методичний комплекс

Н М К

  Навчально-методичний комплекс (НМК) – це певна, чітко визначена сукупність навчально-методичних документів, що являють собою модель освітнього процесу, яка згодом буде реалізована на практиці.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає державні стандарти вищої освіти з певного напряму підготовки, відповідно до яких розробляються навчальні плани. Згідно стандартів, навчальний заклад повинен підготувати конкурентноспроможного фахівця з опанованим ним рівнем компетенцій. Процес формування інструментальних,, міжособистісних і спеціальних компетенцій здійснюється в першу чергу завдяки навчально-методичному комплексові навчальної дисципліни.

Навчально-методичний комплекс (НМК) визначає сукупність дидактичних і методичних документів, спрямованих на реалізацію освітніх послуг певної науки або галузі знань.

Мета НМК дисципліни полягає у забезпеченні цілісного навчального процесу з певної дисципліни, який включає визначені «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (наказ МОН України №161 від 02.06.1993р.) форми, методи і засоби навчання у ВНЗ.


Фото-зразок оформлення методичного куточка та куточка з охорони праці:


Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2018