Механізація сільського господарства

 

Відділення 

«Механізація агропромислового виробництва»

Завідувач відділення - Пелипенко Сергій Васильович

 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність:   208 «Агроінженерія»   (5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація:  технік-механік                              

Термін навчання:

        на базі  9  класів – 3 роки 10 місяців

        на базі 11 класів -  2 роки 10 місяців

 Відділення «Механізація агропромислового виробництва» бере свій початок з 30-х років минулого століття.

На відділенні навчається близько 300 студентів.

Відділення готує техніків-механіків для роботи в державних, колективних сільськогосподарських та фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника виробничого підрозділу, дільниці, цеху, завідувача ремонтними майстернями, пунктами технічного обслуговування, а також в розрахункових підрозділах, орендних і приватних господарствах як спеціаліст, керівник (організатор), виконавець і може працювати на посадах:

 техніка-механіка (інженера) відділення, бригади, господарства;

      завідуючого автомобільним гаражем;

      техніка-механіка (інженера) з механізації тваринницьких ферм;

      завідувач машинного двору;

      керуючий сільськогосподарською дільницею;

      завідувач майстернею;

      майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;

      механік автомобільної колони (гаража);

      механік  виробництва, дільниці, цеху;

      технік з механізації трудомістких процесів;

      інспектор з охорони праці;

      налагоджувальник сільськогосподарських машин і тракторів;

    слюсар з паливної апаратури, ремонту автомобілів, сільськогосподарських машин і устаткування.

 

Технік-механік забезпечує виробництво продукції рослинництва на основі передових технологій, виробничу експлуатацію машин і обладнання на тваринницьких фермах і комплексах, виробничий процес у майстерні по ремонту і обслуговуванню машинно-тракторного парку господарства, організовує виробничу і технічну експлуатацію машинно-тракторного парку на основі діючих державних і галузевих стандартів та іншої нормативної документації; діючих державних і галузевих стандартів та іншої нормативної документації; організовує і здійснює заходи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Для якісної підготовки молодших спеціалістів кабінети і лабораторії відділення механізації обладнані необхідними вузлами, агрегатами та інструментами, як цього вимагає навчальна програма. Завдяки цьому студенти мають змогу детально вивчити будову, регулювання, методи діагностування та ремонту тракторів, комбайнів, самохідних, начіпних і причіпних машин.

Нинішній колектив відділення – сплав досвіду та молодості. Особливу увагу викладацький колектив відділення приділяє практичному навчанню, формуванню у студентів професійних вмінь і навичок. Для цього в коледжі є навчально-виробнича майстерня, навчально-дослідне господарство, машино-тракторний парк з набором автомобілів, тракторів та сільськогосподарських машин.

Виробничу та переддипломну практику студенти проходять в реформованих господарствах району та області. Ефективними є заняття на виробництві, де студенти практично опановують той чи інший технологічний процес в конкретних виробничих умовах.

У вільний від занять час студенти мають змогу проявити свої таланти та здібності у гуртках технічної творчості, художній самодіяльності та в спорті.

По закінченню навчання студенти відділення отримують робітничі професії :

      слюсар з ремонту с.-г. техніки;

      оператор комп’ютерного набору;

      водій автомобіля категорії В, С;

      тракторист-машиніст категорії А1, А2, В1.

В подальшому випускники відділення мають можливість продовжити навчання в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, де отримують вищу освіту. А оскільки коледж є структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету,  тоє реальна можливість продовжити навчання в університеті по ступеневій підготовці (без сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання) з галузі знань 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за державним замовленням.

Випускники відділення працюють  майстрами-наладчиками, завідуючими ремонтними майстернями, керівниками виробничих ланок, керівниками ремонтних майстерень та ін.

За багаторічну історію відділення підготувало більше 12 тис. молодших спеціалістів техніків-механіків, що є яскравим свідченням навчально-методичного потенціалу відділення. І ця кількість постійно зростає.Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2020