Групи коледжу

Проект положення про кращу академічну групу коледжу

Обговорення проекту пропоную провести на форумі. Висловлюйте свої думки. Червоним кольором виділені внесені пропозиції.Положення про кращу академічну групу студентів

 

1. Загальні положення

1.1. Метою огляду-конкурсу на присвоєння звання "Краща академічна група студентів” є активізація організаційно-виховної роботи відділень, спрямованої на створення умов для фахового самоствердження студентської молоді, дотримання навчальної дисципліни, оволодіння основами майбутньої спеціальності, участі в науковій роботі, набуття ціннісних орієнтацій, соціального досвіду, формування духовності, культури спілкування і поведінки, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості.

1.2. Огляд-конкурс проводиться щорічно протягом навчального року у два етапи:

• до 20 червня поточного року на кожному відділенні конкурсною комісією вивчається і узагальнюється досвід роботи академічних груп у відповідності до розроблених критеріїв;

• до 1 вересня поточного року загальноколеджна конкурсна комісія розглядає подання комісій відділень, вивчає матеріали і узагальнює досвід роботи кращих груп відділень, підводить підсумки огляду-конкурсу, визначає переможців.

1.3.  У огляді-конкурсі беруть участь студентські групи І-ІV курсів відділень коледжу.

1.4. Для проведення огляду-конкурсу наказом директора коледжу створюється конкурсна комісія, до складу якої входять заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень.      

2. Завдання огляду-конкурсу

Стратегічними завданнями конкурсу є:

• пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально  і  фізично  здорової,   професійно  кваліфікованої  особистості;

• пропагування кращих взірців співпраці студентів з викладацьким  складом  коледжу з метою отримання  професійних знань, умінь та навичок;

• вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;

• залучення студентів до участі в громадській роботі коледжу;

• організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової    освіченості, морально-етичного  виховання  студентського колективу.

 

3. Критерії оцінювання показників діяльності академічних груп

 Підсумки огляду-конкурсу підводяться за такими критеріями:

3.1. Навчальна діяльність

а)  Середній показник загального рівня успішності за результатами двох (зимової та літньої) заліково-екзаменаційних сесій (100% - 100 балів; 75% - 75 балів; нижчі показники успішності зумовлюють зменшення кількості  балів, яка  залежить  від  відсотка  із розрахунку на  одного студента).

б) Якісний показник успішності (кількість студентів, що навчаються на "добре" та "відмінно"): додається сума балів, яка відповідає якісному показнику успішності у відсотках, помноженому на два.

в) Кількість відмінників: додається сума балів,   яка   відповідає відсотковому відношенню на кожного відмінника, помноженому на два.

 г) Кількість невстигаючих: мінусується сума балів, яка у відсотковому відношенні припадає на кожного невстигаючого, помноженому на три.

3.2. Наукова діяльність

а) Участь у наукових конференціях (загальноколеджних - 5 балів на кожного учасника, міжколеджних - 10 балів, міжвузівських - 50 балів).

б) Публікація  наукових статей (10 балів за кожну публікацію на сайті коледжу, або виданні (стін газета тощо); 20 балів - у всеукраїнських виданнях, 80 балів – у міжнародних виданнях).

в)   Публікація   тез   доповідей   (5   балів   за   кожну   публікацію   на сайті коледжу; 10 балів - у всеукраїнських виданнях, 20 балів – у міжнародних).

г) Індивідуальна участь у  предметних  олімпіадах,  міжколеджних наукових  конкурсах та  виставках  (5  балів  на студента за участь  в коледжному турі; 10 балів – у обласному, 40 – у всеукраїнському турі). Призерам всеукраїнських олімпіад та наукових конкурсів додається кількість балів (за І місце – 50, II – 3О, III – 20 балів). Призери міжнародних олімпіад – 100 балів. Участь у предметних гуртках, гуртках технічної творчості (З бали за кожного учасника).

д)  Участь у  всеукраїнських  та  міжнародних олімпіадах  у складі творчих (наукових) колективів (10 балів на одного учасника міжнародної олімпіади, 5 балів – всеукраїнської. Призери – відповідно: 20 та 10 балів).

3.3. Культурно-масова та спортивно-оздоровча робота

а)  Участь у гуртках художньої самодіяльності (3 бали за кожного учасника).

б)  Участь у загальноколеджних заходах, заходах відділень, концертах (3 бали за кожний номер у заході відділення; 5 балів за 1 номер у загальноколеджних заходах) згідно плану виховної роботи коледжу.

в) Проведення тематичних вечорів та вечорів відпочинку (10 балів за кожний тематичний вечір; 5 - за вечір відпочинку).

г)  Участь у  спортивних секціях та клубах (3 бали  за кожного учасника, за поданням керівника фізичного виховання).

е) Участь у спортивних змаганнях:

– відділень (3 бали на кожного учасника); 

– загальноколеджних (5 балів на кожного учасника);       

– міжколеджних (20 балів на кожного учасника);  

– обласних (40 балів на кожного учасника). 

-всеукраїнських (60 балів на кожного учасника)       

 

3.4. Суспільно-корисна робота

   а)  Участь у благодійних акціях (кожен учасник акції - З бали; якщо група є організатором акції, –  додатково 20 балів).       

  б)  Шефська робота - 10 балів.       

  д)  Організація і проведення «днів довкілля» (кожна трудова акція - 1 бал за кожного учасника).         

  е)   Участь   в  ремонтних  роботах   з  підготовки   гуртожитків, корпусів  до навчального року (за поданням коменданта) - З бали за кожного студента, який брав участь.       

 ж)    За активну роботу у органах студентського самоврядування (10  балів за кожний захід, до організації якого був долучений  активіст).       

3.5.  Дотримання правил внутрішнього розпорядку

а) Наявність заохочень, подяк, грамот  (додається 20 балів за кожне заохочення у відповідності з наказами директора коледжу).     

б) Наявність доган та стягнень (віднімається 40 балів за кожне стягнення у відповідності до наказів директора коледжу).

в) Пропуски занять без поважних причин (віднімається кількість балів, що дорівнює сумі всіх пропущених без поважних причин годин групою розділених на кількість студентів у групі).

4. Методика підведення підсумків огляду-конкурсу       

Місце групи в огляді-конкурсі визначається так: у відповідності до розроблених критеріїв додаються всі отримані групою бали, відраховуються штрафні бали, отримана загальна сума балів ділиться на кількість студентів у групі.       

5. Нагородження переможців

За підсумками огляду-конкурсу визначаються кращі академічні групи коледжу. Умовами огляду-конкурсу передбачається така номінація місць:

І місце – 1 академічна група;

ІІ місце – 1 академічні група;

III місце – 1 академічні група.     

Переможці огляду-конкурсу нагороджуються:       

– за перше місце – дипломом першого ступеня "Краща академічна група коледжу", туристичною екскурсією в межах України;      

– за друге місце – дипломом другого ступеня "Краща академічна група коледжу ", туристичною екскурсією до міста Києва;        

– за третє місце – дипломом третього ступеня "Краща академічна група коледжу ", туристичною екскурсією в межах області.       

Відзначення кураторів груп-переможців

І місце – премія в розмірі 50 % посадового окладу;

ІІ місце – премія в розмірі 30 % посадового окладу;

III місце – премія в розмірі 20 % посадового окладу.Роменський коледж СНАУ 2013 - © 2018